Informacje dla uczestników konkursu:


Rekrutacja uczestników

Kontakt mailowy - supelek@uwb.edu.pl - lub telefoniczny z animatorami konkursu:

 • Magdalena Anchimowicz
  funkcja w projekcie: animator konkursu
  telefon kontaktowy: 0 662 042 755

 • Ewa Dąbrowska
  funkcja w projekcie: animator konkursu
  telefon kontaktowy: 0 606 169 797

 • Anna Drabiuk
  funkcja w projekcie: animator konkursu
  telefon kontaktowy: 0 888 422 845

 • Magdalena Otoka
  funkcja w projekcie: animator konkursu
  telefon kontaktowy: 0 512 232 963;

Za pośrednictwem gminy, szkoły, ośrodka kultury i stowarzyszenia Widok;

Podczas spotkań organizatorów z michałowską młodzieżą w szkołach i ośrodku kultury, (mających na celu udzielenie szczegółowych informacji o konkursie, warsztatach przygotowawczych, możliwościach kontaktu z organizatorami itp.)


Harmonogram działań

15.09.2006 - ogłoszenie konkursu, spotkanie w Urzędzie Gminy w Michałowie

22.09.2006 - warsztaty przygotowawcze w Gminnym Ośrodku Kultury

20.10.2006 - spotkanie konsultacyjne dla uczestników warsztatów

17.11.2006 - termin składania/nadsyłania prac konkursowych

15.12.2006 - ogłoszenie wyników konkursu w Michałowie, spotkanie autorskie

12.01.2007 - warsztaty medialne, wycieczka po Białymstoku

02.02.2007 - finał konkursu w Białymstoku, prezentacja publikacji


Regulamin konkursu

1. Organizatorami konkursu są: Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku Universitas Bialostocensis, Koło Naukowe ocjologów przy Instytucie Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku oraz Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Widok.

2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie gimnazjum lub liceum, mieszkający lub uczący się na terenie gminy Michałowo, którzy w nieprzekraczalnym terminie - do 17 listopada 2006 roku - nadeślą na adres Fundacji Uniwersytetu w Białymstoku oryginalne, nigdzie niepublikowane prace literackie, plastyczne lub fotograficzne w jednej z trzech kategorii:

2.1. "Konkurs literacki na reportaż z przeszłości": uczestnik konkursu wciela się w rolę reportera i na podstawie rozmów z osobami starszymi - członkami rodziny, sąsiadami, znajomymi - i ich wspomnień - opisuje, jak wyglądało życie codzienne w Michałowie przed II wojną Światową, zwracając szczególną uwagę na wzajemne relacje między przedstawicielami różnych grup narodowych i religijnych zamieszkujących wówczas w miasteczku.

2.2. "Konkurs plastyczny na mapę pamięci": uczestnik konkursu rysuje lub wykonuje inną techniką plastyczną mapę przedwojennego Michałowa. Na podstawie rozmów z osobami starszymi i ich wspomnień stara się odtworzyć wygląd i lokalizację najważniejszych dla ówczesnej społeczności michałowa miejsc: ulic, placów, budynków itp., używając w miarę możliwości ich dawnych nazw (w brzmieniu sprzed 1939 roku).

2.3. "Konkurs fotograficzny "Miejsca pamięci i ludzie": uczestnik konkursu fotografuje w dowolnej technice miejsce/a związane z przeszłością michałowa. Może być to jedna fotografia wybranego miejsca,kilka zdjęć powiązanych ze sobą wspólną historią lub bardziej rozbudowany fotograficzny esej.

3. W kategoriach 1 i 2 preferowane będą prace, będące efektem rozmów z osobami starszymi, a nie oparte o istniejące źródła pisane, mapy, etc.!

4. Prace fotograficzne w kategorii 3 powinny być zatytułowane i opatrzone krótkim komentarzem autora.

5. Wszystkie zgłoszone do konkursu prace powinny być opatrzone godłem (pseudonimem autora). To samo godło powinno znaleźć się na dołączonej, zaklejonej kopercie zawierającej wewnątrz imię, nazwisko, adres i numer telefonu autora.

6. Jeden uczestnik może nadesłać prace jednocześnie we wszystkich trzech kategoriach.

7. Przyznane zostaną nagrody 1-go, 2-go i 3-go miejsca, osobno w każdej z trzech kategorii.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania dodatkowych wyróżnień w każdej z trzech kategorii.

9. Nagrodą w konkursie jest publikacja pracy lub jej części w książce oraz na stronie internetowej projektu: supelek.uwb.edu.pl oraz udział w profesjonalnych warsztatach medialnych.

10. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z udzieleniem zgody na upublicznienie nazwiska autora oraz zamieszczenie pracy lub jej części w publikacji książkowej, a także na stronie internetowej supelek.uwb.edu.pl.

11. Prace oceniane będą przez jury złożone z przedstawicieli organizatorów oraz pracowników i studentów Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku.

12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 15 grudnia 2006 roku. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną poinformowani o wynikach listownie lub telefonicznie.

13. Organizatorzy zastrzegają, że nie będą odsyłać złożonych do konkursu prac.

14. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają wyznaczeni przez organizatorów Animatorzy Konkursu mailowo lub telefonicznie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!