Informacje o organizatorach

Projekt organizowany jest przez Fundację Uniwersytetu w Białymstoku przy współpracy z Kołem Naukowym Socjologów. Animatorzy konkursu korzystają z konsultacji merytorycznej pracowników dydaktyczno-naukowych Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB:

 • dr Katarzyny Sztop-Rutkowskiej

 • mgr Katarzyny Niziołek

 • mgr Radosława Poczykowskiego


Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku
Universitetas Bialostocensis


ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14, 15-097 Białystok
tel./fax: 085 745 71 76, 0 668 028 759
e-mail: fundacja@uwb.edu.pl

Strona internetowa: www.fundacja.uwb.edu.pl

KRS 0000212170
NIP 542-287-29-37
REGON 052241766
Bank Śląski S.A. 51 1050 1823 1000 0022 8126 8736

Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku UNIVERSITAS BIALOSTOCENSIS została ustanowiona jako organizacja pozarządowa uzupełniająca i wspierająca Uniwersytet w dążeniu do rozwoju, wysokiej jakości usług, wymiany ze społecznością lokalną i otwarcia na kontakty międzynarodowe.

Głównym celem Fundacji jest organizacyjne, rzeczowe i finansowe wspieranie rozwoju Uniwersytetu w Białymstoku. Realizując statutowy cel, Fundacja prowadzi szeroką działalność w zakresie: organizacji i współorganizacji wykładów, seminariów, konferencji, organizacji kursów i szkoleń, działalności doradczej, działalności informacyjnej i reklamowej, wspierania i inicjowania współpracy zagranicznej, uczestnictwa w projektach międzynarodowych, wspierania projektów naukowych oraz inicjatyw studenckich. Działania swe Fundacja ukierunkowuje na rozwój zasobów ludzkich, budowanie kapitału społecznego oraz wykorzystanie przygranicznego położenia Uniwersytetu i miasta celem inicjowania transgranicznych projektów partnerskich.

Podstawą działania Fundacji jest wolontarystyczne zaangażowanie. Fundacja, zapraszając do współpracy studentów i absolwentów UwB, daje im możliwość zapoznania się z poszczególnymi etapami organizacji przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, naukowym i kulturalnym. Tym samym staje się źródłem wiedzy i umiejętności niezbędnych w działalności społecznej. Dodatkowo, Fundacja umożliwia wolontariuszom uczestnictwo w szkoleniach dotyczących zarządzania projektem, pozyskiwania środków finansowych na realizację projektu, organizacji pracy w zespole itp...

Fundacja jest tzw. organizacją non-profit, czyli ustanowioną nie dla zysku. Jest instytucją wspierającą - poszukującą zewnętrznych źródeł finansowania dla działalności naukowej i studenckiej oraz docelowo - fundującą pomoc stypendialną. Poszczególne projekty realizowane przez Fundację są współfinansowane z grantów publicznych, programów zagranicznych, grantów od innych fundacji, darowizn od firm i osób prywatnych oraz dochodów z działalności gospodarczej.

Zarówno działalność merytoryczna, jak i finansowa Fundacji jest jawna. Podlega kontroli Rady Fundacji oraz Ministra Edukacji Narodowej.


Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej WIDOK

ul. Mazowiecka 37F m 13, 15-301 Białystok
tel. 0 85 742 29 28, 0 600 80 22 89
e-mail: info@widok.org.pl

Strona internetowa: www.widok.org.pl

KRS 0000103409
NIP 542-26-55-884
REGON 050683796

Stowarzyszenie WIDOK powstało w Białymstoku w maju 2000 roku. Należą do niego artyści, krytycy sztuki, dziennikarze, nauczyciele, studenci, ludzie pracujący w instytucjach kultury. Od początku działalności Stowarzyszenie tworzy Program Stypendialny dla uzdolnionych uczniów i studentów. Wspiera artystów w realizacji nieszablonowych projektów artystycznych, pomaga w realizacji wystaw. Przeprowadziło wiele przedsięwzięć edukacyjnych mających na celu ułatwienie dostępu do kultury dzieciom z biednych terenów wiejskich. Zajmuje się ochroną krajobrazu i dziedzictwa kulturowego Podlasia, poprzez edukację i aktywizację społeczności lokalnych. Stowarzyszenie WIDOK posiada status instytucji pożytku publicznego.


Koło Naukowe Socjologów

przy Instytucie Socjologii UwB
Pl. Uniwersytecki 1, 15-420 Białystok

Strona internetowa: kns.soc.uwb.edu.pl

Koło Naukowe Socjologów na Uniwersytecie w Białymstoku działa od 2000 roku z inicjatywy studentów kierunku socjologii Wydziału Historyczno-Socjologicznego. Stawia sobie za cele m.in. pogłębianie wiedzy i wspieranie aktywności naukowo-badawczej studentów socjologii UwB, aktywizację i integrację środowisk studenckich Białegostoku i innych ośrodków naukowych w Polsce oraz stworzenie płaszczyzny spotkań i współpracy studentów różnych wydziałów Uniwersytetu w Białymstoku.

W pracach Koła może uczestniczyć każdy zainteresowany jego działalnością student socjologii Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB. Obecnie w różnych działaniach Koła aktywnie uczestniczy 50 studentów socjologii.

Koło Naukowe Socjologów prowadzi swoje działania poprzez sekcje naukowe, które zajmują się przygotowaniem i realizacją konkretnych projektów, np. Sekcja Wolontariat dąży do praktycznego przygotowania studentów do prowadzenia zajęć w lokalnych szkołach, celem Sekcji Trzeci Sektor jest przybliżenie studentom istoty działalności organizacji pozarządowych i zapoznanie ich z szeroko rozumianą praktyczną stroną działania w organizacjach tego typu, Sekcja Gender zajmuje się szerzeniem wiedzy na temat płci w ujęciu kulturowym poprzez organizowanie spotkań z przedstawicielami świata nauki, projekcje filmów i dyskusje.


Animatorzy konkursu

 • Magdalena Anchimowicz
  funkcja w projekcie: animator konkursu
  telefon kontaktowy: 0 662 042 75
  e-mail: supelek@uwb.edu.pl
 • Ewa Dąbrowska
  funkcja w projekcie: animator konkursu
  telefon kontaktowy: 0 606 169 797
  e-mail: supelek@uwb.edu.pl
 • Anna Drabiuk
  funkcja w projekcie: animator konkursu
  telefon kontaktowy: 0 888 422 845
  e-mail: supelek@uwb.edu.pl
 • Magdalena Otoka
  funkcja w projekcie: animator konkursu
  telefon kontaktowy: 0 512 232 963
  e-mail: supelek@uwb.edu.pl

Wszyscy Animatorzy Konkursu posiadają identyfikatory potwierdzające ich udział w projekcie.